وزیر کشور: لایحه اشتغال مرزنشینان آماده ارائه به مجلس است


تهران – ایرنا – وزیر کشور با بیان اینکه لایحه اشتغال پایدار مرزنشینان آماده ارائه به صحن مجلس است گفت: تقویت اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینی از جمله اهداف مهم این لایحه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124815/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA