وضعیت فعلی ادامه نخواهد داشت/کشورهای اسلامی روابط با رژیم صهیونیستی را پایان دهند


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی مسأله فلسطین را موضوع نخست جهان دانست و از کشورهای اسلامی خواست که پایان روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی را اعلام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85268361/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C