وظایف رییس کل بانک مرکزی مشخص شد

۱. نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی؛

تبصره ۲:اختیارات قائم مقام رئیس‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس‌کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس‌کل، تا زمان تعیین جایگزین، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس‌کل می‌باشد. ‌


منبع: https://www.irna.ir/news/84869343/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

۴. امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛

۸. سایر وظائف محوله از سوی هیات عالی.

تبصره:قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مورد اشاره در بند (ب) ماده (۷) این قانون باشد. ‌

۲. سخنگویی بانک مرکزی و هیأت‌عالی؛

۶. طراحی ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به هیأت عالی جهت تصویب؛

۳. نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی؛

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست نوبت عصر روز- یکشنبه ۶ شهریور ماه- مجلس شورای اسلامی  ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران  مورد بررسی قرار گرفت و  ماده ۱۵ و ۱۶ آن به تصویب رسید.

۵. طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی؛

پ:‌ اجرای کلیه وظایف و به‌کارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چارچوب مصوبات هیأت عالی بر عهده هیأت عامل است. همچنین هیأت عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأت عالی یا رئیس کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس کل معتبر خواهد بود. ‌

ب: قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود. ‌

تبصره ۱:رئیس کل می‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. ‌

۷. پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیات عالی؛

در ماده ۱۵ آمداست: الف: رئیس کل، قائم مقام و معاونین رئیس کل اعضای هیأت عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. ‌

ماده ۱۶ این طرح بدین شرح است: رئیس کل بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور اجرایی بانک مرکزی می‌باشد و در چارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسخگوست. همچنین رئیس کل عهده دار وظایف زیر است: