پارک‌های جنگلی واقع در حریم شهرها به شهرداری‌ها واگذار می‌شود


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس با امکان واگذاری پارک های جنگلی واقع در حریم و محدوده شهرها به شهرداری ها با حفظ حقوق مالکانه دولت، موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204249/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF