پاسخ تنبیهی ایران نتیجه هماهنگی میدان و دیپلماسی بود


تهران- ایرنا- رئیس فراکسیون مقاومت مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از عوامل مهم پیروزی ایران در عملیات موشکی به اسرائیل، همراهی میدان و دیپلماسی بود به گونه‌ای که گاهی دیپلماسی همراه و جلوتر از میدان حرکت می‌کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85448132/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF