پافشاری بابایی‌کارنامی بر مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در واکنش به فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره مخالفت جمعی از نمایندگان با تغییرات احکام برنامه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، بار دیگر بر مخالفتش با گزارش کمیسیون مذکور تأکید و از عملکرد هیأت رئیسه کمیسیون گلایه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230790/%D9%BE%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82