پورابراهیمی: عدم رعایت آیین نامه داخلی در فرایند استیضاح وزیر صمت


رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای به قالیباف خواستار بررسی مجدد واصلاح فرایند استیضاح وزیر صمت با قید فوریت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085392/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1