پویش مهر و روایت پیشرفت رویکرد ارزشمندی است که توسط رییس جمهور مطرح شد


شیراز-ایرنا-نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: «پویش مهر» و «روایت پیشرفت» رویکرد ارزشمندی است که توسط رییس جمهور مطرح شد و قطعا با درگیر کردن ذهن دانش‌آموزان به این موضوع نتایج خوبی حاصل خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85237086/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1