پیام سفر رییسی به آمریکای لاتین؛ پایان دوره فشار و تحریم کشورهای مستقل


تهران- ایرنا- رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و نیکاراگوئه گفت: سفر رییس جمهور به آمریکای لاتین پیام واضحی برای غرب دارد بدین معنی که دوره فشار، تحریم و منزوی کردن کشورهای مستقل به پایان رسیده است و یکجانبه گرایی آمریکا در نظام بین الملل جایگاه و طرفداری ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139477/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C