پیام مجمع گفت‌وگوی تهران پیگیری سیاست‌های صلح و دوستی در منطقه است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد برگزاری سومین مجمع گفتگوی تهران اظهار داشت:پیام مجمع این است که ایران همواره با اقتدار سیاست‌های صلح و دوستی در منطقه را دنبال می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975787/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87