پیروزی حقوقی دولت در یک شکایت چند میلیارد دلاری حوزه انرژی


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از پیروزی دولت سیزدهم در یک پرونده شکایت چند میلیارد دلاری علیه کشورمان در حوزه انرژی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135128/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C