پیشنهادات دیوان محاسبات برای درج در برنامه هفتم آماده شد


تهران- ایرنا- رییس کل دیوان محاسبات کشور از تدوین پیشنهادهای این نهاد برای درج در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادها شفافیت در روابط مالی بین بخش نفت و دولت باز می گردد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083342/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF