پیشنهادهای کمیسیون انرژی برای کاهش ناترازی در تامین سوخت زمستانه


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: این کمیسیون در نشست امروز بر تشکیل «معاونت راهبردی مدیریت انرژی کشور» به‌شکل یکپارچه ذیل ریاست جمهوری تاکید دارد و همچنین «صندوق بهره‌وری انرژی» هم باید در همین معاونت تاسیس شود؛ امیدواریم این مهم در لایحه بودجه از جانب وزارت نفت پیشنهاد شود و به تصویب نهایی برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966524/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87