پیگیری مجلس درباره انتصاب احتمالی محکوم پرونده ماینرها در فرابورس


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پیگیری انتصاب احتمالی یکی از محکومان پرونده ماینرها در هیات پذیرش فرابورس، در صورت قطعیت خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124712/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3