چراغ سبز بهارستانی‌ها به بذرپاش برای مدیریت وزارت راه و شهرسازی


تهران – ایرنا – اعضای برخی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و تعدادی از وکلای ملت در نخستین حضور وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در کمیسیون‌ها، برنامه‌های وی را تایید و از سپردن سکان این وزارتخانه به بذرپاش استقبال کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962046/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C