ژنرال‌های روحانی بدترین ضربات رابه اقتصاد زدند/ ارز جهانگیری عامل فساد و ویژه خواری


تهران -ایرنا- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۹ گفت: شناسایی درآمد از محل تسعیر ارز جفایی بزرگ به اقتصاد ایران بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976526/%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C