کارنامه صحرایی نشان از توانایی‌اش برای اداره وزارت آموزش و پرورش دارد


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون اجتماعی گفت: برنامه‌هایی که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به نمایندگان ارائه کرد نشان داد که می‌تواند وزارتخانه مهم آموزش و پرورش را اداره کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125914/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4