کمیسیون انرژی قبوض میلیونی گاز مشترکان روستایی را پیگیری می کند


تهران – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی از رئیس کمیسیون انرژی مجلس خواست موضوع صدور قبوض میلیونی گاز برخی از خانوارهای روستایی را پیگیری و نسبت به رفع آن اقدام کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048860/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF