کمیسیون تلفیق بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ را آغاز کرد


تهران – ایرنا – نایب رییس مجلس شورای اسلامی خواستار ترک اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از نشست صحن و تشکیل نشست این کمیسیون برای بررسی جزییات بودجه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013999/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF