کمیسیون فرهنگی مجلس برنامه‌های وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان را تأیید کرد


تهران – ایرنا – کمیسیون فرهنگی مجلس در گزارشی با تأیید برنامه های کیومرث هاشمی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، وی را برای تصدی این پست حائز صلاحیت دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231130/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7