گاز برای مشترکان با رعایت سقف الگوی مصرف گران نشده/جریمه پرمصرف‌ها


تهران – ایرنا – وزیر نفت گفت: امسال در حوزه گاز برای مشترکانی که در سقف الگوی مصرف هستند هیچ گونه افزایش قیمتی دیده نشده، فقط برای مشترکان پرمصرفی که سقف الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند افزایش قیمت گاز صورت گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969461/%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7