گزارش حادثه ریزش ساختمان متروپل در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران – ایرنا – گزارش کمیسیون عمران در مورد استنکاف و نقض قانون عوامل اجرایی در حادثه فروریزش ساختمان متروپل در دستور کار جلسه علنی روز سه شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035977/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA