گزارش های جدید دیوان محاسبات در اختیار تصمیم گیران اقتصادی کشور قرار گرفت


تهران-ایرنا-جدیدترین گزارش های تخصصی، فنی و تحلیلی دیوان محاسبات کشور در اختیار مسئولان و تصمیم گیران اقتصادی کشور قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447452/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1