گزارش وزیر صمت به مجلس نشان دهنده رویکرد تحولی در خودرو است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت را در خودرو تحولی عنوان کرد و گفت: وزیر صمت در این حوزه اقدامات زیربنایی برای بهبود ساختارها انجام داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093456/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA