۱۰ درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی صرف همان دستگاه‌ها می‌شود


تهران- ایرنا- تا سقف ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح‌های همان دستگاه و همان فصل در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245254/%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF