۲۷ درصد از منابع مالیات بر ارزش افزوده به ورزش همگانی اختصاص می‌یابد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: با تصویب این کمیسیون ۲۷ درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده سال‌ آینده به توسعه ورزش همگانی و نیز ورزش در مدارس کشور اختصاص می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029099/%DB%B2%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5