۳۶۰ میلیارد تومان هیات دولت برای بهسازی بافت فرسوده زابل مصوب کرد


زاهدان- ایرنا- نماینده مردم شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی بافت فرسوده شهرستان زابل در هایت دولت مصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042820/%DB%B3%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8