۹ میلیون نفر در دولت سیزدهم بیمه شدند/ نمره قبولی در سیاست خارجی


تهران- ایرنا- نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی با اشاره به توسعه بیمه همگانی در دولت سیزدهم گفت: تحت پوشش قراردادن جمعیت ۹ میلیون‌نفری فاقد بیمه، یکی از اقدام های مهم دولت سیزدهم به شمار می رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189648/%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C