بذرپاش: تعارض قوانین عمومی با بودجه‌ای از مشکلات اساسی بودجه‌ریزی است

در ادامه این مراسم، سید مهدی پاک ذات دبیر «همایش ملی بهبود بودجه ریزی در ایران» گزارشی از عملکرد این همایش بیان کرد و افزود: ایده اصلی همایش از منویات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی شکل گرفت و از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با فعالیت مشترک دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی شروع به فعالیت کرده و از اول آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام موجودیت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با ارائه زودهنگام تفریغ بودجه کشور امکان بهره مندی از آن برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی فراهم شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: اگر مجلس قانونی را وضع می کند، دیوان محاسبات کشور در تمام مراحل تدوین تا اجراء و رسیدگی همراه آن است و از سوی دیگر مهمترین و بیشترین پرونده‌های که دیوان محاسبات کشور رسیدگی می‌کند، پرونده‌های مربوط به قانون بودجه است. بنابراین کارشناسان دیوان محاسبات کشور توان اظهارنظر درباره تدوین و اجرای قوانین به طور جامع و کامل را دارند.

همچنین، پورعزت رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران گفت: سخت گیری‌ها و نظارت‌ها آینده بودجه ای کشور را بهتر می‌کند و اگر فعالیت‌ها با هوشمندی همراه باشد می‌تواند منجر به اصلاح شود. می‌توان گفت که تاکنون این هوشمندی وجود داشته اما با بدنه هماهنگ نبوده است. خوشبختانه اقدامات هوشمندانه دیوان محاسبات کشور در حال حاضر با بدنه کشور هماهنگ است و می تواند به اصلاح ساختارها منجر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930075/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8Cوی افزود: اجتماعی سازی سیاست‌ها و همراه بودن دانشگاه‌ها و جامعه نخبگانی با فرآیند تدوین و تصویب بودجه می‌تواند نقش موثری در اصلاح آن داشته باشد و این همایش مسیر را برای اجتماعی سازی سیاست های بودجه ای کشور باز می‌کند.

بذرپاش با اشاره به همزمانی تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، برگزاری چنین رویدادی را کاملا بهنگام دانست و بیان کرد که یکی از محورهای این همایش می‌تواند کمک به تدوین کارآمدتر این قوانین راهبردی باشد و دیوان محاسبات کشور نیز برای اولین بار با بررسی و حسابرسی عملکرد برنامه ششم توسعه و ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شش ماه زودتر از موعد و همچنین ارائه گزارش های مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۱ رسالت خود را در این خصوص به انجام رسانده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه افزود: در بخش نظارت نیز توجه داشته باشیم که ارائه زودهنگام تفریغ بودجه و یا نظارت حین اجرای بودجه و سایر اقدامات نهادهای نظارتی چه کمکی به اثربخشی بودجه می کند و نمایندگان مجلس و سایر ذینفعان چه بهره ای از این گزارش‌ها می برند.

به گزارش ایرنا، مهرداد بذرپاش در جمع شورای سیاستگذاری «همایش ملی بهبود بودجه ریزی در ایران، حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین» ضمن تاکید بر اینکه اداره بهتر کشور مستلزم تطابق و همپوشانی برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است، گفت: در کشور سه نوع برنامه بلندمدت (چشم انداز)، میان مدت (برنامه‌های توسعه ای پنج ساله) و کوتاه مدت (بودجه سالانه) تدوین می‌شود که طبق منطق نظام بودجه ریزی، باید همه این برنامه‌ها هم راستا باشند و حداکثر همپوشانی را داشته باشند.

بذرپاش گفت: تعارض قوانین عمومی با قوانین بودجه ای یکی دیگر از مشکلات اساسی بودجه ریزی است. تعارض قوانین عادی با برخی احکام بودجه ای مجریان را دچار سردرگمی و نظارت بر اجرا را سخت خواهد کرد، این هم سوالی است که خوب است این کنفرانس به آن بپردازد.