متن کامل «لایحـه متناسـب سـازی حقـوق کارکنـان دولـت و بازنشستگان»

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «لایحـه متناسـب سـازی حقـوق کارکنـان دولـت و بازنشستگان کشوری و لشگری» ۱۲ مهر ماه از سوی دولت به مجلس ارسال شد تا با قید دو فوریت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

متن کامل «لایحـه متناسـب سـازی حقـوق کارکنـان دولـت و بازنشستگان»

متن کامل «لایحـه متناسـب سـازی حقـوق کارکنـان دولـت و بازنشستگان»


منبع: https://www.irna.ir/news/84906489/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86

متن کامل «لایحـه متناسـب سـازی حقـوق کارکنـان دولـت و بازنشستگان»

متن کامل این لایحه به شرح زیر است: