موافق حضور بذرپاش در وزارت راه و شهرسازی هستم


تهران- ایرنا- نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: موافق حضور بذرپاش در وزرات راه و شهرسازی هستیم و کمک می‌کنیم تا بتواند مشکلات و معضلات این حوزه را حل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961687/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85